ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACYVERKLARING

ALGEMENE VOORWAARDENDeze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die gesloten wordt tussen een particuliere of zakelijke contractant en Kolić Gym.

Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Kolić Gym werkzaam is, dan wel ieder die door Kolić Gym wordt ingeschakeld en ieder voor wiens handelen of nalaten Kolić Gym aansprakelijk is of kan zijn

De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Kolić Gym behoudt te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. Hier worden alle huidige particuliere of zakelijke contractanten van Kolić Gym per e-mail van op de hoogte gesteld.INSCHRIJVING
Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden. Het inschrijfformulier ontvangt u van Kolić Gym of is online in te vullen. Jeugdleden die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, dienen het inschrijfformulier mede door de ouder of verzorger te laten ondertekenen.
Een ouder of verzorger dient aanwezig te zijn bij een proefles van het toekomstig jeugdlid, daar wij minstens één contactmoment met de ouder of verzorger willen hebben, alvorens wordt gestart met het volgen van lessen.BETALING
De betaling van het lesgeld gebeurd via automatisch incasso door onze partner Pay n Plan.
Wanneer er een product in de Pay n Plan app wordt afgerekend, wordt het daarna, in het geval van een abonnement, maandelijks geïncasseerd.
Een product kan ook een personal of group training pakket, merchandise of een van onze andere services inhouden (zie website). :
Wanneer een incasso storneert wordt er wekelijks een betalingsherinnering verzonden per e-mail met een iDeal betaallink.
Nabetaling is alleen mogelijk via deze betaallink. Eigenhandig overmaken zal het systeem niet herkennen en in dat geval wordt het bedrag teruggestort.
Bij het uitblijven van een betaling zal er na 4 weken een incassobureau worden ingeschakeld. Het lid is te allen tijde het lesgeld verschuldigd tot het moment dat is voldaan aan de voorwaarden van uitschrijving.
Kolić Gym behoudt zich het recht voor het betreffende lid de toegang tot de sportschool te ontzeggen zolang er sprake is van een betalingsachterstand.UITSCHRIJVING
Er is een minimaal lidmaatschapstermijn van 3 maanden. Voor de personal trainingen geldt dat per pakket. Hierna kunt u, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 incassomaand, Kolić Gym per e-mail om een uitschrijfformulier verzoeken (info@kolicgym.com).
Nadat Kolić Gym van u het ingevulde formulier heeft ontvangen , is de uitschrijving voltooid en zullen de incasso's stopgezet worden. U ontvangt hiervan een bevesteging per e-mail.TARIEVEN
Tarieven kunnen onderhevig zijn aan indexatie. Kolić Gym behoudt zich het recht voor om 1 keer per kalenderjaar een tariefaanpassing door te voeren. Kolić Gym zal daartoe haar leden, minimaal 3 maanden voordat de tariefaanpassing van kracht wordt, schriftelijk op de hoogte brengen.AANSPRAKELIJKHEID
Hoewel Kolić Gym zich inspant om alle sportactiviteiten veilig te laten verlopen, blijft het bezoeken van de ruimtes van Kolić Gym en het beoefenen van de aangeboden sportactiviteiten volledig op eigen risico. Kolić Gym is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Kolić Gym is niet aansprakelijk wanneer een lid en/of derde die op locatie aanwezig is/zijn op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.PRIVACYVERKLARING
De inschrijfgegevens worden voor administratieve doeleinden gebruikt. In de privacyverklaring van Kolić Gym staat vermeld hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten het lid heeft. De privacyverklaring is beschikbaar op kolicgym.com/algemene-voorwaarden-privacyverklaring/.HUISREGELS
- Alle leden dragen bij aan een respectvolle cultuur die tot uiting komt in de omgang met elkaar, de omgeving en de spullen.
- Op de mat zijn (buiten)schoenen niet toegestaan.
- Mocht het lid zich niet aan afspraken en regels houden of onze respectvolle cultuur op enigerlei wijze verstoren, behoudt Kolić Gym zich het recht voor het lidmaatschap per direct te beëindigen.BENODIGDHEDEN
Maximaal 1 maand lang mag het lid gebruik maken van de handschoenen en scheenbeschermers van Kolić Gym, daarna wordt verwacht dat het lid zelf spullen aanschaft.
Het lid hoort in het bezit te zijn van:
(Sport)tas, bokshandschoenen, scheenbeschermers, kniebeschermers, bitje, bandages, tok, hoofdkap (jeugd) en springtouw.TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Kolić Gym is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Kolić Gym is gevestigd. Niettemin heeft Kolić Gym het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.PROMOTIE
Kolić Gym maakt graag met enige regelmaat foto's en video's van de trainingen om de voortgang en het plezier van de leden te delen op social media, zoals Facebook en Instagram.

Kolić Gym is gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 66618096.

Laatst gewijzigd: april 2020.

PRIVACYVERKLARINGWie zijn wij?
Kolić Gym
Puntenburgerlaan 68
3812 CG Amersfoort

Kvk-nummer: 66618096
Website: www.kolicgym.com

Privacy
Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij respecteren de privacy van onze leden en onze relaties en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ten behoeve van volledige transparantie informeren wij u hiermee hoe wij uw persoonsgegevens verkrijgen, welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Informatie wordt beschouwd als een persoonsgegeven als het iets over een specifiek persoon zegt óf als deze informatie in combinatie met andere gegevens naar deze persoon te herleiden is, zoals onder andere iemands geboortedatum, voor- en achternaam, geslacht, adres, pasfoto, telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer (BSN) en bankrekeningnummer.

Hoe komen wij aan uw gegevens?
In de meeste gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van u (o.a. mondeling, per email, telefoon of via een door u ingevuld inschrijvings- of contactformulier).

Waarom verwerken wij uw gegevens?
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor onze ledenadministratie en voor commerciële doeleinden (aanbiedingen, workshops etc.).
U ontvangt commerciële aanbiedingen, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@kolicgym.com.

Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken?
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere onderstaande grondslagen:

• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst/uw lidmaatschap bij Kolić Gym;
• Uw toestemming. We vragen alleen uw toestemming als dat nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen (info@kolicgym.com).

Welke gegevens verwerken wij van u?
Naam
Adresgegevens
E-mailadres(sen)
Telefoonnummer(s)
Bankrekeningnummer(s)
Geboortedatum

Als relatie sturen wij u commerciële aanbiedingen, waarvoor wij ten minste uw naam en emailadres verwerken.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is.

• Voor leden geldt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd na einde en afwikkeling lidmaatschap.
• Voor relaties geldt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt.

Met wie delen we uw gegevens?
We verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit op grond van de wet verplicht c.q. toegestaan is. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Social Media
U kunt ervoor kiezen om contact met ons op te nemen via onze social-mediapagina’s zoals Facebook of via WhatsApp. Op de gegevens die wij van u krijgen via de social media platforms is deze privacyverklaring niet van toepassing. Het gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid. We wijzen u erop dat veel social-mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social-mediakanalen te raadplegen voor meer informatie over de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerken.

Uw rechten
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@kolicgym.com.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen. Uw persoonsgegevens zijn digitaal opgeslagen met behulp van een softwareprogramma, welke toegang is beveiligd is met een wachtwoord.

Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot:
A. Kolić, info@kolicgym.com.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018 tot nader order.